当前位置:文档下载 > 所有分类 > 人教版三年级上册看拼音写词语
侵权投诉

人教版三年级上册看拼音写词语

人教版三年级上册看拼音写词语

第一课

pínɡ bà chuān dài dǎ bàn huān chànɡ( ) ( ) ( ) ( )

zhāo hū piāo yánɡ jìnɡ lǐ hú dié ( ) ( ) ( ) ( )

hào qí kǒnɡ què wǔ yóu xì zhāo yǐn ( ) ( ) ( ) ( )

rè nào ɡǔ lǎo tónɡ zhōnɡ cū zhuànɡ( ) ( ) ( ) ( )

fènɡ wěi zhú jié bái yáo huànɡ

( ) ( ) ( )

第二课

shènɡ kāi wán shuǎ yī běn zhènɡ jīnɡ

( ) ( ) ( )

shǐ jìn rónɡ máo yǐn rén zhù mù

( ) ( ) ( )

jiǎ zhuānɡ diào yú ɡuān chá zhè xiē( ) ( ) ( ) ( )

huā bàn hé lǒnɡ shǒu zhǎnɡ yǒu qù( ) ( ) ( ) ( )第三课

fēnɡ dǐnɡ sì hū lì liànɡ

( ) ( ) ( )

hū rán zán men fèn lì zhōnɡ yú( ) ( ) ( ) ( )

biàn zi yǒnɡ qì jué xīn jū rán

( ) ( ) ( ) ( )

bái fà cānɡ cānɡ

( )

第五课

jiāo wài sàn bù xiōnɡ pú huān kuài ( ) ( ) ( ) ( )

huò zhě yán hán zì yán zì yǔ

( ) ( ) ( )

第1页

猜你喜欢

TOP相关主题

返回顶部