当前位置:文档下载 > 所有分类 > 小学教育 > 语文 > 一年级语文 > 第四、五课拼音过关测试
侵权投诉

第四、五课拼音过关测试

班级 姓名

拼音第四课过关测试卷

一、拼一拼,读一读

dā tǎ lí tè tī né dǔ dǎ tí tì lǚ dà tú tǔ tù dí tà nú tā nǔ dì nù tǐ nǜ ná dú nǎ lǜ tū dù nà lǐ nè nī dǐ ní là nǐ nì nā lū dé lú dē lǔ dá lù lǘ nǚ lā lá dī lǎ lē dū lè lī lì

二、读准词语

lǎ bɑ ní tǔ lǜ dì nǎ lǐ lǚ tú dà mǐ tǔ dì

mù mǎ dà dì tǐ yù tí mù fā nù nà lǐ mǎ lù dà fó

三、认读生字

大地 马 大米 土地

评分标准:每个字母、生字为1分。

第四、五课拼音过关测试

第1页

猜你喜欢

返回顶部